Oferta

Adwokat Katarzyna Kowalczyk świadczy usługi z różnych dziedzin prawa. Do swojej pracy podchodzi z zaangażowaniem, aby każdy współpracujący z nią klient znalazł rozwiązanie swojego problemu.

 

Prawo cywilne

Kancelaria reprezentuje Klientów z zakresu prawa cywilnego takich jak:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i dochodzenie roszczeń,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy związane z postępowaniem wieczystoksięgowym,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC, z tytułu zawartego ubezpieczenia AC oraz za uszkodzony lub skradziony pojazd,
 • prawo rzeczowe, w tym sprawy o: ochronę własności i posiadania, służebności – w tym m.in. osobista, gruntowa, przesyłu, sprawy z zakresu współposiadania rzeczy wspólnej i zniesienie współwłasności rzeczy,
 • prawo spadkowe, w tym sprawy o: dziedziczenie ustawowe i testamentowe, wyjawienie i obalenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, wydziedziczenia, zachowek oraz niegodność dziedziczenia.

   

Prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje Klientów z zakresu prawa rodzinnego w sprawach takich jak:

 • rozwód (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie),
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • kontakty z dzieckiem i ich uregulowanie,
 • ograniczenie, pozbawienie praw rodzicielskich,
 • alimenty,
 • sprawy z Konwencji Haskiej,
 • sądowe ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie.

 

Prawo lokalowe i spółdzielcze

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o:

 • eksmisję
 • zapłatę czynszu
 • wystąpienie w stosunek najmu
 • opiniowanie umów ze spółdzielniami lub deweloperami
 • opiniowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • unieważnienie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
 • prowadzenie spraw związanych z prawem lokalowym i spółdzielczym.

Prawo karne

W sprawach z zakresu prawa karnego Kancelaria reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania i przy wszystkich czynnościach prawnych. Kancelaria zajmuje się:

 • obroną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karne, karno-skarbowe oraz gospodarcze przed Sądami we wszystkich instancjach oraz organami ścigania,
 • reprezentacją pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w tym sporządza w imieniu Klienta zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacją oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach,
 • sporządzaniem prywatnego aktu oskarżenia i reprezentowaniem oskarżyciela prywatnego przed Sądem we wszystkich instancjach,
 • reprezentacją skazanego w postępowaniu wykonawczym – dozór elektroniczny, przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary  pozbawienia wolności.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów (pracowników, jak i pracodawców) we wszystkich przedsięwzięciach związanych z tą dziedziną prawa, począwszy od negocjowania umów i kontraktów managerskich, po rozwiązywanie sporów na linii pracownik - pracodawca w sądzie pracy. Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

 • przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę, umów dotyczących świadczenia usług, zlecenia, umów o dzieło,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych,
 • sporządzanie odwołań do Sądu pracy oraz reprezentacja przed Sądem pracy,
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację,
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentacja w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądem Ubezpieczeń Społecznych,
 • renty, emerytury oraz wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w szczególnych  warunkach lub w szczególnym  charakterze.