Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – co warto wiedzieć?

Dozór elektroniczny skazanegoW związku z tym, że często Klienci zadają mi pytanie: „Pani Mecenas czy mogę starać się o bransoletkę ?” postanowiłam przybliżyć Państwu temat dotyczący odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.
Co to jest dozór elektroniczny ?

Jest to forma nieizolacyjnego wykonywania kary pozbawienia wolności. Innymi słowy: skazany dobywa karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Podstawowym warunkiem odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest przebywanie w miejscu zamieszkania lub innym wyznaczonym miejscu w godzinach ustalonych w postanowieniu sądu.

Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego ?

Kwestię tą regulują przepisy Kodeksu Karnego Wykonawczego. Zgodnie z art. 43la § 1 kkw sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jeśli spełnił łącznie następujące warunki:

- orzeczono wobec skazanego karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 18 miesięcy pozbawienia wolności i nie był karany za recydywę wielokrotną (art. 64 § 2 k.k.)

- jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary

- skazany posiada określone miejsce stałego pobytu i osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyraziły zgodę na to, aby skazany w tym miejscu odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego

- miejsce stałego pobytu w którym skazany ma odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego odpowiada warunkom technicznym

Jeśli zostaną spełnione łącznie w/w warunki skazany może złożyć wniosek o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jak powinien wyglądać taki wniosek ?

We wniosku powinniśmy dokładnie określić:

- jaką orzeczoną karę pozbawienia wolności skazany chce odbywać w systemie dozoru elektronicznego

- dokładne dane skazanego jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, imiona rodziców, miejsce zamieszkania ( miejsce odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego), numer dowodu osobistego oraz telefon kontaktowy skazanego lub członka rodziny

- harmonogram wyjść skazanego – określamy w nim kiedy skazany może opuszczać miejsce odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. W tym miejscu należy wskazać, że skazany może opuścić miejsce w którym odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego maksymalnie na 12 godzin. Jeśli w harmonogramie wskazujemy, że skazany ma opuścić mieszkanie w godzinach od 8:00 do 16:00 ze względu na wykonywanie pracy zarobkowej powinniśmy dołączyć do harmonogramu umowę o pracę, ewentualnie zaświadczenie od pracodawcy w jakich godzinach skazany pracuje. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy skazany np. uczestniczy w terapii – wtedy stosowne zaświadczenie w jakich godzinach ta terapia się odbywa także powinno być dołączone do wniosku

- uzasadnienie wniosku i przedstawienie odpowiednich dokumentów na potwierdzenie sytuacji rodzinnej i majątkowej skazanego. W uzasadnieniu powinno się wskazać na te okoliczności, które będą przemawiać za tym, aby sąd zgodził się na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego np. fakt bycia jedynym żywicielem rodziny, konieczność opieki nad bliskim członkiem rodziny, płacenia alimentów na dziecko, spłacanie zobowiązań finansowych, konieczność długotrwałego leczenia itp.

Proszę pamiętać, że wskazane w uzasadnieniu okoliczności powinny zostać udowodnione dołączonymi do wniosku dowodami w postaci m.in. dokumentów, potwierdzenia wpłat czy wyrokiem zasądzającym alimenty.

Należy wskazać, że przepisy kodeksu karnego wykonawczego wskazują, że Sąd może a nie musi zezwolić na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, więc to od skazanego i przedstawionej przez niego argumentacji zależy czy przekona on Sąd do tego, aby taką zgodę otrzymać.

Sąd rozpoznając wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przeprowadza wywiad w miejscu zamieszkania skazanego weryfikując jaką on ma opinie wśród sąsiadów, jak się sprawuje i czy stwarza jakieś problemy. Taki wywiad kuratora ma duże znaczenie przy ocenie wniosku.

W przypadku, gdyby skazany starał się o odbywanie kary w systemie dozoru przebywając już w zakładzie karnym Sąd wydając orzeczenie w tej sprawie kieruje się także opinią z zakładu karnego.Sądy rozpoznają wniosek biorą także pod uwagę fakt czy skazany był uprzednio karany czy nie. Okoliczność ta jednak nie ma decydującego znaczenia, bowiem sąd orzeczenie opiera na całokształcie zebranego w sprawie materiału dowodowego. W mojej praktyce zdarzało się, że skazani którzy byli uprzednio skazywani na różne kary otrzymywali zgodę na odbycie jednostkowej kary w systemie dozoru elektronicznego.

Proszę także pamiętać, że odbywając już karę w zakładzie karnym skazany może także ubiegać się o to, aby resztę kary odbyć w systemie dozoru elektronicznego.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest sąd penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca przebywania skazanego.

Przedmiotowy wniosek jest wolny od opłaty sądowej.

Na marginesie wskazuję także, że ustalone przez Sąd w postanowieniu zezwalającym na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego godziny wyjść mogą być w czasie odbywania kary zmieniane w zależności od okoliczności. Kwestię zmiany godzin po wydaniu postanowienia ustala się z kuratorem, który sprawuje pieczę nad prawidłowym wykonywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd wyrażając zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki np. podjęcie pracy zarobkowej, powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu i podjęcie terapii, przestrzegania porządku publicznego. W przypadku nie przestrzegania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków Sąd może uchylić zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego co będzie wiązać się jednoznacznie z koniecznością odbycia reszty kary w zakładzie karnym.

Wskazuję, że Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Oferujemy Klientom pomoc w napisaniu wniosku, reprezentujemy ich na posiedzeniach w przedmiotowej sprawie a także służymy pomocą w czasie odbywania przez nich już kary w systemie dozoru elektronicznego m.in. w kontakcie z kuratorem, w zakresie zmiany harmonogramu.

 

Zapraszamy do współpracy.

Adwokat Katarzyna Kowalczyk

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 691-537-004