Likwidacja przygotowana - "pre-pack" w upadłości konsumenckiej.

Prowadząc sprawy związane z upadłością konsumencką często spotykam się z pytaniami od Klientów czy syndyk prowadząc postępowanie upadłościowe musi sprzedać samochód, udział w nieruchomości i czy jest jakaś szansa, żeby nie dopuścić do tego, aby majątek dłużnika nie trafił kolokwialnie mówić w „ręce osoby trzeciej”. Ten problem najczęściej jest właśnie poruszany, gdy Klient (dłużnik) jest współwłaścicielem nieruchomości lub ruchomości jak np. samochód, ponieważ nie chce robić problemu drugiemu współwłaścicielowi lub pozostałym współwłaścicielom.

Ustawodawca w nowelizacji z marca 2020 roku dopuścił możliwość zastosowania w upadłości konsumenckiej procedury przygotowanej likwidacji, tzw. „pre-pack”. Polega ona na zatwierdzeniu przez Sąd przygotowanej sprzedaży majątku upadłego o znacznej wartości (np. nieruchomości, samochodu), w związku ze złożeniem przez uczestnika postępowania wniosku o sprzedaż określonego składnika majątku na rzecz konkretnego nabywcy. Mówiąc wprost – możemy w toku postępowania upadłościowego wskazać osobę, która nabędzie nasz majątek.

Kiedy należy zgłosić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży ? Najlepiej taki wniosek złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Dlatego w naszej Kancelarii podczas spotkania z Klientem, który jest zainteresowany ogłoszeniem upadłości ten temat jest poruszany i informujemy o możliwości złożenia takiego wniosku, jeśli dłużnik oczywiście posiada majątek o znacznej wartości. Wskazać w tym miejscu już należy, że złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży pozwala na przyspieszenie postępowania upadłościowego oraz zmniejsza jego koszty.
Jednak nie jest to jedyny moment w którym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży można złożyć. W/w wniosek można złożyć także już po wydaniu przez Sąd postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, jednak przed jego uprawomocnieniem. Jeśli już po ogłoszeniu upadłości okażę się, że dłużnik sam znalazł nabywcę na swój majątek to przed złożeniem w/w wniosku należy zweryfikować czy Sąd nie stwierdził już prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości i jeśli postanowienie nie jest jeszcze prawomocne jak najszybciej złożyć wniosek o „pre-pack”. Po stwierdzeniu prawomocności nie ma możliwości złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Wniosek taki zostanie wtedy odrzucony. Należy pamiętać, że wniosek należy złożyć przez portal Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Co powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży:

  • osobę nabywcy przedmiotu pre-packu;
  • proponowaną cenę zakupu;
  • opisu i oszacowania majątku dłużnika, który ma być objęty wnioskiem. Opis i oszacowanie nieruchomości powinien być sporządzony przez biegłego sądowego;
  • oświadczenie o stosunkach z art. 128 PrUp pomiędzy dłużnikiem a nabywcą;
  • dowodu wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości 1/10 oferowanej ceny;
  • list intencyjny;
  • oferta;
  • wykaz zabezpieczeń dokonanych na majątku dłużnika;
  • odpis wniosku wraz z załącznikami.

 

Sąd uwzględni wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży tylko jeśli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie. W związku z tym cena powinna być porównywalna do tej, którą możliwa byłaby do uzyskania w drodze likwidacji przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. W związku z tym w uzasadnieniu we wniosku o zatwierdzenie warunków powinno przedstawić symulację predykcji kosztów postępowania upadłościowego przeprowadzonych w dwóch wariantach, tj. przewidującym likwidację masy upadłości poprzez jej sprzedaż w trybie gotowej likwidacji [pre-pack] oraz przewidującej likwidację masy upadłości poprzez sprzedaż jej składników na zasadach ogólnych. W związku z tym warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się prawem upadłościowym, albo z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, którzy będą w stanie uzasadnić cenę zaproponowaną we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszczenia o złożeniu tego wniosku, jednak nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy wniosek o pre-pack.
Umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży zawiera syndyk, co do zasady nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności tego postanowienia. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. Po podpisaniu umowy następuje wydanie przedmiotu sprzedaży do rąk nabywcy.
Reasumując pre-packu jest bardzo dobrym rozwiązanie w przypadku kiedy dłużnik posiada majątek, którego zakupem jest zainteresowana określona osoba, w tym może to być np. współwłaściciel nieruchomości lub rzeczy, której upadły jest także współwłaścicielem, a także członek rodziny, który chce uniknąć sprzedaży majątku upadłego na rzecz osoby trzeciej.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.